tr en

KVKK ve Üyelik Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“Tüzük”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan Aydın Doğan Vakfı (“ADV” veya “Vakıf”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemize (https://cc.aydindoganvakfi.org.tr) kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik, iletişim ve özgeçmiş bilgileriniz Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması (“Yarışma”) platformu üzerinden yarışmaya katılım için gerçekleştirdiğiniz üyelik süreçlerinin yürütülmesi ve tarafınızla Yarışma kapsamında iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Bununla birlikte, iş süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet alınan e-posta hizmet sağlayıcısının sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle kişisel veriler yurt dışına açık rızanız dahilinde aktarılmaktadır. Yarışmaya katılımınız ile birlikte kişisel verileriniz eserinizin çeşitli festivallerde, organizasyonlarda, sergilerde veya konferanslarda sergilenebilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafınızca doldurulmakta olunan online formlar vasıtasıyla yarı otomatik yolla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (c) hükmü uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ile Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. Tarafınızdan talep edilmeyen özel nitelikli kişisel verilerinizi “özgeçmiş” alanında paylaşmanız halinde kişisel verileriniz Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi ve Tüzük’ün 12. maddesinden 23. maddesine kadar olan hükümleri kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesi ile Tüzük’ün 17. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) işlemenin sınırlandırılmasını isteme, i) biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve j) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişki bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz.

Vakfımız taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Vakfımız talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Vakfımız nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI

“40. YILINI KUTLUYOR!”

Son 40 yılda dünya ekonomik, sosyal, çevresel ve teknolojik, değişimler, ilerlemeler, çatışmalar yaşadı. Bu süreç, geleceğe yönelik yol haritalarını önemli ölçüde şekillendirdi. 40 yıl önce pek çok şeyi farklı yaşıyorduk, yapıyorduk. Peki, ya 40 yıl sonra? Neyi, nasıl, ne kadar farklı yapacağız?

Yıl 2064: Teknolojinin evrimi mi ağır basacak, yoksa ‘gerçek’ insanınki mi?

Yoksa her ikisi kader birliği yapmak zorunda mı kalacak?

Duygularımız ne olacak? Yine geçmişi özleyecek miyiz?

Gelin, bu yolculuğa birlikte çıkalım… Çizgileriniz, duygularınız, düşünceleriniz, ümitleriniz eşliğinde 40 yıl sonrasını birlikte hayal edelim…

__submit_loading_process__